Senaste nytt

 


PLANKA CV! Lär av de bästa och kom till intervju! av Monica Renstig

Få svenskar kan skriva CV. Och de flesta använder helt fel metod när de vill byta jobb. Karriärrådgivaren Monica Renstig har under 20 år tagit emot flera tusen klienter och hjälpt dem att paketera sina starka sidor på rätt sätt och med att skriva om deras cv:n på ett säljande sätt. Vilket lett till jobb. Nu publiceras ett urval av de bästa CV:na - och en metod som hjälper dig hitta och marknadsföra dina styrkor.

  • Hur söker man jobb på rätt sätt?
  • Hur formulerar man ett säljande cv?
  • Hur lägger man upp rätt text på Linkedin?
  • Hur får man en spontanansökan läst?
  • Hur gör man för att få jobbet?

KÖP PLANKA CV SÄLJS TILL EXEMPEL HÄR


VÄRLDSKLASS – MEN HUS SKA VÄRLDEN FÅ VETA?


Unga svenska innovativa företag håller teknisk världsklass. Men hur ska världen få veta? Att nå ut globalt är mycket dyrt och många entreprenörer väljer därför att sälja sina företag till utlandet. Men med en modernare innovationspolitik hade de kanske kunnat stanna kvar och utvecklas här.
Den här rapporten bygger på intervjuer med 13 företag från Affärsvärldens och Ny Tekniks lista över de mest innovativa företagen i Sverige – 33-listan. Resultaten av den kvalitativa intervjustudien visar att de innovativa företagen idag "tvingas" ägna en mycket stor del av sin tid åt kapitaljakt. Tid som istället kunnat användas till försäljning. Resultaten visar också att behovet av en referenskund är mycket stort och det diskuteras om staten skulle kunna spela en delvis annan roll.
En av slutsatserna av intervjuerna är att svensk innovationspolitik måste förändras och förnyas. Innovationspolitiken är inte tillräckligt modern och anpassad för att underlätta framväxten av en ny innovativ teknikindustri. Därmed riskerar vi missa chansen att de unga företagen utvecklas till livskraftiga bolag som ger sysselsättning och exportinkomster här. I rapporten diskuteras och framförs flera förslag på en modernare innovationspolitik.
Monica Renstig är ekonom och författare och har skrivit rapporten på uppdrag av Teknikföretagen.

Beställ rapporten/boken som organisation här
Beställ boken som privatperson härSå får vi fler och billigare hyresrätter


Det finns för få hyresrätter i Sverige och de som byggs blir för dyra för att ungdomar eller vanliga inkomsttagare ska råd med dem. Det behövs därför åtgärder som ser till att det såväl byggs mer – men också att hyran blir lägre. Den här boken har kommit till stånd genom att en av Sveriges största byggentreprenörer har engagerat sig. Vad skulle kunna göras utifrån en byggares horisont för att sänka produktionskostnaderna i alla led - och vilka förändringar krävs av staten, kommunerna och regionerna?
Boken är en utredning skriven av fyra olika författare och unik då den prissätter delkostnaderna i en byggprocess och beräknar vilka effekter olika kostnadssänkande besparingar skulle kunna få och hur mycket som byggandet av hyresrätter skulle öka och vilka effekter det skulle ge statsfinansiellt och samhällsekonomiskt. I boken görs beräkningar som visar att:
· Produktionskostnaderna skulle kunna sänkas med 19 %
· Hyran beräknas kunna sänkas med 12 %
· Detta skulle få som effekt att det byggdes ytterligare 20 000 hyresrätter om året
Det skulle öka BNP med 1%
Förslaget skulle ge ett positivt bidrag till statskassan på ca 10 miljarder kronor årligen och en samhällsekonomisk tillväxteffekt av 10- 20 miljarder kronor årligen
Boken vänder sig till alla politiker och tjänstemän som ansvarar för eller engagerar sig i byggandet av bostäder och till en samhällsintresserad allmänhet.
Författare: Gunnar Ivarson, Rolf Jonsson, Gunnar Du Rietz och Nils-Eric Sandberg

Beställ bok som privatperson här


Universitetsreform! Så kan vi rädda och lyfta den högre utbildningenÖvergången från ett universitet där en mindre del av varje årskull studerade, till dagens massuniversitet som tar emot över hälften av varje årskull har medfört att kvaliteten på många utbildningar är låg. Studenterna lägger i en del fall inte mer än tio timmar i veckan för att klara av vad som definieras som heltidsstudier. För att säkra ekonomin har lärare och institutioner tvingats sänka sina krav. Resultatet har blivit att allt för många examineras med svaga kunskaper.
De sex författarna till denna angelägna bok beskriver utveckling och orsaker till den allt sämre kvaliteten och pekar bland annat på hur synen på studiedisciplin och kunskap förändrats de senaste decennierna. I boken presenteras flera konkreta och genomförbara reformförslag. En nödvändig bok för alla som engagerar sig för en högre utbildningskvalitet. De sex författarna är Anders Björnsson, publicist och historiker, Patrik Engellau, styrelseordförande DNV, Inger Enkvist, professor, Magnus Henrekson professor och vd IFN, Jonas Nycander, professor och Gösta Walin professor emeritus


Beställ bok som privatperson här

Så skapas attraktiva städer

Utkom 22 januari 2015-01-22

Många fler städer kan göras mer attraktiva. Västerås och Hammarby Sjöstad i Stockholm är några goda exempel där städernas naturliga läge nära vatten utnyttjats till bostäder och där värdet av detta inkluderats i den samhällsekonomiska kalkylen. Om fler kommuner använde sig av cost-benefit- analyser som underlag vid beslut om stadsbyggande, infrastruktur och stadsmiljö, skulle göra det mycket lättare att välja vilka investeringar och reformer som bör göras. Lokala fastighetsskatter skulle exempelvis kunna införas, eventuellt istället för den statliga fastighetsavgiften, för att finansiera olika infrastrukturprojekt som främst gynnar den lokala befolkningen.
I boken analyseras den statliga bostadspolitiken, som har en avgörande betydelse för att få till stånd attraktiva städer, liksom skola och högre utbildning. Nytänkande reformförslag presenteras i denna mycket intressanta och lättlästa bok. Författarna, Roland Andersson, Svante Mandell och Mats Wilhelmsson är alla nationalekonomer med inriktning på samhällsbyggnad och knutna till KTH, Kungliga Tekniska Högskolan. Boken vänder sig till kommunala och regionala politiker, till tjänstemän inom stadsbyggnad och arkitektur samt till en allmänhet som är intresserad av att få bo och leva i mer attraktiva städer

Reformmanifest för visionärer

Utkom 23 december 2014

Sverige står närmast handlingsförlamat inför en rad stora samhällsutmaningar. Skolan, bostäderna och inte minst den dramatiska omvälvning som svensk arbetsmarknad står inför, där alltfler jobb kan ersättas av dator- och robotsystem, är några av de utmaningar som borde kräva omedelbara reformer. Sedan 2010 har emellertid lite hänt. Istället ägnar sig de stora partierna åt det som beskrivits som "trianguleringens tragedi" – en mittcentrering med kortsiktig väljarmaximering istället för framtidsinriktade reformer. Det är en farlig väg som kan leda till stagnation.
Det går att gjuta nytt liv i reformagendan. Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet, sätter i denna skrift sitt finger på några av Sveriges mest brännande politiska problemområden och föreslår spännande innovativa lösningarsa


Lärare utan frihet - När vänstern och högern kidnappade lärarprofessionen.

släpptes 19 augusti 2014


Den svenska skolan har stora problem med fallande kunskapsresultat - och många hoppas att lärarna ska vända trenden. Det är dock svårt när lärarkåren så länge har misshandlats och nedvärderats, Såväl vänstern som högern har i decennier underminerat lärares yrkesstolthet och självständighet. När lärare inte tillåts vara fria styrs skolan efter kontroversiella näringslivsprinciper, som i utbildningssystemet resulterat i mäthysteri och överdrivna dokumentationskrav. Författaren Johan Wennström har med läsaren på en spännande resa från 1960-talet, över 70-tal och 80-tal och fram till dagens skola. Han visar på detaljnivå hur olika politiska och idémässiga tankeriktningar fått avgörande inflytande över lärarna och i hög utsträckning bär skulden för skolans haveri. I Lärare utan frihet visar han på ett övertygande sätt hur dessa tankeriktningar format dagens skola - och ansvarar för resultaten.

Johan Wennström är samhällsvetare och författare och påbörjar en forskarutbildning i statsvetenskap hösten 2014.

Beställ boken via bokhandeln/nätbokhandeln eller direkt från förlaget.

Den sjuka vården 2.0 - från nollvision till patientrevolution

släpptes 16 juni 2014

Svenska läkare träffar fortfarande minst antal patienter i hela västvärlden. De rent medicinska framstegen är stora, men alltjämt finns långa köer, framförallt till sjukhusens specialister. Orsaken är en ålderdomlig och föga patientorienterad organisation där 85 procent av alla läkare fortfarande jobbar på sjukhus, där otidsenliga jourläkaravtal får som effekt att för få läkare är närvarande dagtid, och där bristande ledning och ineffektiva it-system gör att läkare bara ägnar 28 procent av sin tid till direkt patientarbete, och över 70 procent ägnas annat. I många andra länder är tidsanvändningen den omvända. De svenska patienterna tillhör också dem som är mest missnöjda med bemötande och delaktighet. Ingen tycks ha totalansvar för patienten och det sker betydligt fler feldiagnoser än vad som är allmänt känt.

Parallellt pågår en patientrevolution, understödd av den kraftiga it-utvecklingen med egna labbtester och diagnosstöd, inför vilken den svenska sjukvården står handfallen. Om inte sjukvården organiseras på annat sätt och resurserna utnyttjas mer effektivt riskeras en kostnadsexplosion. Det finns dock lösningar där patientrevolutionen istället blir till effektiv input och ger kostnadsbesparingar: En flippad sjukvård.

För drygt tio år sedan kom den förra ”Den sjuka vården” – som förändrade den svenska sjukvårdsdebatten och där de reformförslag som då gavs till stor del genomförts. I denna bok visar författarna vad som hänt sedan dess med produktivitet och tillgänglighet och ger tolv nya konkreta förslag för att reformera sjukvården – framförallt med tanke på den digitala patientrevolution som nu är här och riskerar att leda till kostnadsexplosion om inte sjukvården omorganiseras.  

Författarna: Stefan Fölster och Monica Renstig var två av författarna redan för tio år sedan. Stefan Ohlsson och Lars Wiigh, verksamma på IBM, är de två nya tillkommande författare. Beställ boken här:

 

 

Vad har EU gjort för Sverige - och Sverige gjort för EU?

Sverige blev medlem i EU för nästan 20 år sedan. Det är därför ett lämpligt tillfälle att inventera konsekvenserna, och dra lärdomar för hur Sverige bör förhålla sig till EU:s fortsatta utveckling. I en ny bok bok jämför Stefan Fölster på Reforminstitutet och Fredrik Erixon vid tankesmedjan ECIPE i Bryssel vad medlemskapet har inneburit jämfört med de offentliga konsekvensanalyser som gjordes och de uppfattningar som Ja- och Nej-sidorna framförde inför folkomröstningen 1994. På många sätt är resultaten förvånande.

Läs DN-debatt artikeln här.

Läs boken i pdf-format här.

Boken kan även beställas i tryckt format från Samhällsförlaget. Den presenteras även på ett seminarium den 8 maj.

 

 

Beställ böcker från www. adlibris.com eller beställ flera exemplar direkt via oss på förlaget

Läs mer om beställning under Titlar

Snäll Rebell


Vård, skola, omsorg – vad gör välfärdens entreprenörer där? Finns det något att lära och gör de skillnad så att mervärden skapas för mänskligheten? Bokens författare, Håkan Eriksson, har sökt svaren i intervjuer med 32 företagare verksamma inom den privata välfärden. Svaren har han satt in i den välkända entreprenörskapsforskaren Schumpeters teori om hur entreprenörer utvecklar verksamheter. I boken möter vi bland annat mobila förskolebussar, medarbetardrivna äldreboenden, bildskärmar som följer ögonrörelser och ett företag med ungdomar som har som affärsidé att sällskapa med och högläsa för äldre. Jag är en snäll rebell, som en av grundarna till Ung Omsorg beskriver sitt företagande.
Författaren pekar på de mycket stora välfärdsutmaningar som samhället står inför eftersom vi lever allt längre samtidigt som vi kräver allt mer av individuellt anpassade lösningar. Det behövs därför nya idéer för hur vård, utbildning och omsorg kan bli både bättre och effektivare. Han pekar på att mycket inom offentligt driven välfärd är stöpt i en och samma form och att det kan vara mycket svårt att åstadkomma förändring inom det existerande. På ett medryckande, lättläst och ändå kunskapsbaserat sätt visar Håkan Eriksson hur välfärdens entreprenörer gjort skillnad. . Boken är ett utmärkt verktyg för alla som i sin dagliga gärning behöver veta mer om varför det är viktigt med privata entreprenörer – även inom välfärden.

Beställ flera exemplar direkt via oss på förlaget

Pris: 195 kr inklusive moms om du köper boken direkt från oss via förlaget.

Beställ böcker från www. adlibris.com eller beställ flera exemplar direkt via oss på förlaget

Läs mer om beställning under Titlar

BUILDING BRIDGES

AND CHALLENGING

CONVENTIONS

PERSPECTIVES ON IFN

okt 2012

Boklansering oktober 2012

Av: Anders Johnson

Research institute of industrial economics (institutet för

näringslivsforskning, ifn) was founded in 1939. It grew into Sweden’s largest institute for applied economic research on issues relevant to trade and industry, and was for a long time the country’s only such institution. Many studies have also addressed issues in economic history and geography, business, finance, sociology, and engineering.

In this publication, Anders Johnson traces the development

and activities of IFN since its inception in

1939 until the present.

Beställ flera exemplar direkt via oss på förlaget

Pris: 200 kr inklusive moms om du köper boken direkt från oss via förlaget.

Beställ böcker från www. adlibris.com eller beställ flera exemplar direkt via oss på förlaget

Läs mer om beställning under Titlar

Ett ramverk

för innovationspolitiken

aug 2012

Boklansering 21 augusti 2012

Av: Pontus Braunerhjelm, Klas Eklund och Magnus Henrekson

Hur göra Sverige mer entreprenöriellt?

Sverige behöver innovationer, entreprenörer och växande företag. Det går inte att ordna med enstaka insatser i några utvalda sektorer. Istället krävs breda åtgärder för att göra Sverige som helhet mer kreativt. Det behövs ett innovationspolitiskt ramverk som framgångsrikt skapats för finans- och penningpolitiken. Författarna presenterar hur ett sådan ramverk bör se ut.

 

Beställ flera exemplar direkt via oss på förlaget

Pris: 200 kr inklusive moms om du köper boken direkt från oss via förlaget.

 

Vad tycker företagarna om företagsklimatet?

Hur kan det förbättras?

Lanserades februari 2012

Av: Monica Renstig.

En kvalitativ intervjustudie om företagande i Stockholms läns landsting

Vårdföretagare vill ha dialog med landstinget

 Allt fler privata aktörer driver sjukvård på uppdrag av Stockholms läns landsting. Det ställer helt nya krav på landstinget, vars roll förändrats från producent till beställare i ett nytt vårdlandskap. Men hur tycker vårdföretagarna att Landstinget förändrats?  Fungerar dialogen? Upphandlas kvalitet? Tillvaratas innovationer? I denna kvalitativa intervjustudie med 17 olika vårdföretagare visas att företagarna inte är nöjda och efterlyser en väsentligt ökad dialog för att kunna leverera höjd kvalitet och fler innovationer.

Resultaten av studien visar att företagen tycker att Kommunikation och dialog är bristande, att innovativa och forskande företag missgynnas vid upphandling och att kompetensen bland tjänstemän och upphandlar ibland är för låg.

 

Beställ flera exemplar direkt via oss på förlaget

Pris: 200 kr inklusive moms om du köper boken direkt från oss via förlaget.

 

 

 

 

Beställ böcker från www. adlibris.com Läs mer om beställning under Titlar

 

Forskning - till vilken nytta?

22 maj 2012

Boklansering 7 juni 2012

Aldrig tidigare har forskning och utveckling varit så betydelsefull för den mänskliga och ekonomiska utvecklingen som idag.

I motsats till de flesta andra länder har Sveriges investeringar minskat under det senaste decenniet.

Ska svensk forskning enbart vara en angelägenhet för universiteten själva eller ska den också komma till nytta för samhället?

En intervjubok med framstående företagsledare, forskare, entreprenörer, finansiärer och politiker om hur Sverige kan bli bättre på forskning, entreprenörskap och innovationer.

Vad tycker företagarna om företagsklimatet?

Hur kan det förbättras?

Lanserades februari 2012

Av: Monica Renstig.

En kvalitativ intervjustudie om företagande i Stockholms läns landsting

Vårdföretagare vill ha dialog med landstinget

 Allt fler privata aktörer driver sjukvård på uppdrag av Stockholms läns landsting. Det ställer helt nya krav på landstinget, vars roll förändrats från producent till beställare i ett nytt vårdlandskap. Men hur tycker vårdföretagarna att Landstinget förändrats?  Fungerar dialogen? Upphandlas kvalitet? Tillvaratas innovationer? I denna kvalitativa intervjustudie med 17 olika vårdföretagare visas att företagarna inte är nöjda och efterlyser en väsentligt ökad dialog för att kunna leverera höjd kvalitet och fler innovationer.

Resultaten av studien visar att företagen tycker att Kommunikation och dialog är bristande, att innovativa och forskande företag missgynnas vid upphandling och att kompetensen bland tjänstemän och upphandlar ibland är för låg.

 

Beställ flera exemplar direkt via oss på förlaget

Pris: 200 kr inklusive moms om du köper boken direkt från oss via förlaget.

 

 

 

 


Nyhetsarkiv

 
 
Följ Oss

Vi finns nu på Twitter och Facebook, följ gärna oss och
ta del av våra nyheter där.
 
 Facebook  Twitter